(1)
Samolovov, N. .; Samolovova, N. .; Semyonova, G. .; Bespamyatnykh, E. . MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF HEALTH PHYSICAL CULTURE. TPPC 2022, 49-51.